Build Twice

By BuildX

Build Twice ger byggherrar full kontroll över sina projekt. Totalentreprenaden har bidragit till att förhindra införandet av BIM i Sverige och att ge oss de högsta priserna på byggnation i EU. Vår mission är att förändra detta genom en lättimplementerad BIM-process som inte kostar mer än en standardprojektering.

Informations-maximerad BIM.

Genom de 7 stegen i Build Twice maximerar vi informationen genom hela BIM processen, för att säkerställa att ditt projekt är under full kontroll under hela livscykeln.

Byggpriserna i Sverige har stigit enormt i takt med att totalentreprenaden tagit över marknaden. Sverige har nu de högsta byggpriserna i EU, upp till tre gånger högre än vissa grannländer. För att öppna upp marknaden och ge byggherren kontroll över projekten måste vi göra byggprocessen transparent och tänka om hur vi upphandlar.

Hur Build Twice jämnar ut de ökade byggpriserna i Sverige.

Spela videoklipp

Fördelar

Med Build Twice erbjuder vi byggherrar:

En BIM-process som är enkel att implementera och integrerad genom hela projektet.

En låg tröskel för byggherre och byggbolag att komma igång.

Kvalitetssäkrande ritningar innan produktionsstart.

Alla verktyg och all arbetskraft för att producera mycket detaljerad projektering.

Full kontroll över BIM processen och projektet som helhet.

Ökad konkurrens på upphandlingar med full information i underlagen.

Förenklat Byggande.

Build Twice

Steg

Vår integrerade process består av 7 steg.

Krav .1

Alla framgångsrika projekt börjar med att ställa rätt krav. Med vår plattform build2x säkerställer vi att krav från regleringar, standarder och byggherren är tydliga ner till byggdelsnivå, samt att de har en enhetlig kodstruktur genom hela projektet.

Teknisk Programmering och Modellering .2

Efter att kraven på byggnaden fastställts definieras byggdelarnas preliminära tekniska lösningar. Byggdelarna kodas enligt BSAB systemet och AMA standarden. All information exporteras därefter till en BIM modell i Revit.

Kvantiteter & kostnads-uppskattning .3

BIM modellen används nu för att ta ut precisa kvantiteter enligt AMA MER. Med den detaljerade informationen producerar vi sedan lättolkade upphandlingsunderlag för produkter och material. Tillsammans med de generiska priserna i plattformen build2x bildar kvantiteterna och priserna en kostnadsuppskattning för byggnationen.

Detaljerad projektering .4

I det här steget ökar vi informationen och detaljerna i modellen för att färdigställa en mycket detaljerad tredje dimension av BIM. Nationella standarder, AMA krav och relevanta industristandarder adderas till modellen.

Kvalitets-
säkring .5

För att säkerställa kvaliteten på byggnationen och för att minimera misstag på arbetsplatsen skapar vi ett system av ritningar som definierar relevanta delar av byggnaden in i minsta detalj. Vi använder egenskapsvärden, kvantiteter, information från regleringar och industristandarder, såväl som videoinstruktioner för installationer. Allt arbete knyts till egenkontroller och inspektioner, som kan utföras direkt på arbetsplatsen. Vid behov kan ett ärende skapas på plats.

Projekt-simulering .6

Med den detaljerade informationen i modellen kan vi skapa tid- och kostnadssimuleringar för att optimera budget, inköp och logistik. Vi kan också följa processen med den fjärde och femte dimensionen av BIM. Vi jämför då exakt hur projektet fortskrider I relation till den kombinerade tid- och betalplanen. På det sättet kan byggherren få en notering när en aktivitet är i riskzonen, ifall projektet är försenat eller om en aktivitet avviker från budget. 

Facility Management .7

Med vår 6D BIM modell skapas en digital tvilling av byggnaden. För varje byggdel kommer vi kunna se den tillhörande informationen, kvantiteten, specifikationer och beskrivningar för underhåll. Det möjliggör ett effektivt underhåll av byggnadens produkter och material. Fastighetsförvaltare kan planera för olika scenarios, schemalägga underhåll för olika tidsperioder och effektivt koordinera renoveringar.